Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 


Các loại và hình thức bảo lãnh


* Các loại bảo lãnh:

Bảo lãnh vay vốn: Là một loại bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh, về việc cam kết trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ hoặc không trả nợ đầy đủ, đúng hạn.


Bảo lãnh thanh toán: Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh, về việc cam kết thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ của mình khi đến hạn.


Bảo lãnh dự thầu: Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên mời thầu để đảm bảo nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trường hợp khách hàng bị phạt do vi phạm quy định dự thầu mà không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.


Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng với bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký. Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.


Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh để đảm bảo khách hàng thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh.

Trường hợp khách hàng bị phạt tiền do không thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm như trong hợp đồng mà không nộp hoặc không nộp đủ tiền phạt thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.


Bảo lãnh hoàn thanh toán: Là một bảo lãnh ngân hàng do tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước khách hàng đã nhận cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký.

Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.


Các loại bảo lãnh khác.


* Các hình thức phát hành bảo lãnh:

• Phát hành thư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh thông qua mạng truyền tin có ký hiệu mật;

• Ký xác nhận bảo lãnh trên các hối phiếu, lệnh phiếu;

• Các hình thức khác theo quy định của pháp luật


DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Các loại và hình thức bảo lãnh

Hồ sơ bảo lãnh

Điều kiện bảo lãnh

Lệ phí bảo lãnh

Đảm bảo cho bảo lãnh

Thời hạn của bảo lãnh

Lợi ích của khách hàng

Quy trình thực hiện

Khách hàng được NHNo&PTNT Bình Định bảo lãnh